OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
ATCP Sp. z o.o.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów (zwane dalej: „OWS”) określają zasady zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży i dostawy towarów (dalej: Umowa), których dystrybutorem i sprzedawcą jest spółka ATCP Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jastrzębska 165, 44-304 Wodzisław Śląski, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gliwice – X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000883557, REGON 388159062, NIP 6472592689 (dalej: „ATCP”) i stanowią integralną część ofert oraz Umów sprzedaży i dostawy zawieranych przez ATCP.
 2. OWS dostępne są w siedzibie ATCP oraz na stronie internetowej https://atcpolska.pl/ogolne-warunki-sprzedazy/
 3. Z zastrzeżeniem § 1 ust. 4 OWS niniejsze OWS stanowią integralną część każdej Umowy sprzedaży i dostawy zawieranej przez ATCP z klientami będącymi przedsiębiorcami lub instytucjami (zwanymi dalej „Kupującym”). OWS stosuje się do umów innych niż Umowa dostawy i sprzedaży, jeśli Strony tak postanowią. Wyłączenie stosowania OWS oraz wszystkie uzgodnienia Stron odbiegające od OWS wymagają dla swojej skuteczności uzgodnienia indywidualnych warunków w formie pisemnej. Odmienne od postanowień OWS postanowienia ogólnych warunków umów i innych wzorców umownych Kupujących zawierających Umowę ze ATCP nie obowiązują, chyba że ATCP zaakceptowała je w formie pisemnej. Zawarcie odrębnej umowy wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.
 4. Kupujący akceptuje postanowienia OWS ATCP z chwilą:
  1. złożenia zamówienia lub otrzymania potwierdzenia zamówienia, jeżeli zamówienie zostało złożone trybie opisanym w par. 1 ust. 4 lit. b
  2. lub zawarcia ze ATCP Umowy sprzedaży lub dostawy
  3. lub odbioru towaru od ATCP
  w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
 5. Niniejsze OWS nie mają zastosowania do umów sprzedaży zawieranych z konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.
 6. Oczywiste pomyłki, błędy drukarskie, maszynowe, rachunkowe nie są dla ATCP wiążące i nie mogą stanowić podstawy do podnoszenia roszczeń przez Kupującego z jakiegokolwiek tytułu.

§ 2.WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. OWS ATCP dotyczą wszelkich towarów znajdujących się w aktualnych katalogach ATCP oraz towarów sprowadzanych lub wykonanych na życzenie Kupującego, a także usług (zwane dalej „Towar” lub „Towary”).
 2. Informacje zamieszczone na stronie internetowej ATCP, katalogi, cenniki, broszury i inne informacje skierowane do Kupującego dotyczące Towarów, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, nawet jeżeli została w nich zamieszczona cena sprzedaży, chyba że co innego wynika z odrębnego oświadczenia ATCP.
 3. Informacje, o których mowa w ust. 2 powyżej są na bieżąco przez ATCP aktualizowane i ATCP zastrzega sobie prawo do ich zmian, bez uprzedniego powiadamiania Kupujących, o ile nie ustalono odmiennie z indywidualnym Kupującym.
 4. Warunkiem skutecznego zawarcia Umowy sprzedaży jest:
  1. złożenie zamówienia przez Kupującego (w formie pisemnej, lub drogą elektroniczną) oraz potwierdzenie zamówienia przez ATCP (w formie pisemnej lub drogą elektroniczną). Potwierdzenie zamówienia oznacza, że ATCP otrzymało zamówienie oraz przyjęło je do realizacji. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże ATCP, a brak odpowiedzi ATCP nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia,
  2. w przypadku Kupujących stale współpracujących z ATCP, w tym posiadających dostęp do bieżących cenników sprzedaży zamieszczonych na platformie zakupowej Direct lub w sklepie internetowym złożenie zamówienia oraz potwierdzenie przez ATCP terminu dostawy zamówionego towaru, oznacza, że ATCP otrzymało zamówienie oraz przyjęło je do realizacji, jednakże nawet w tym przypadku ATCP zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od ATCP, w szczególności z powodu niedostępności danego towaru u producenta
 5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i kompletność danych zawartych w zamówieniu lub w dokumentacji przekazanej ATCP. Zamówienie musi jednoznacznie określać:
  1. Kupującego
  2. Towar: ilościowo, z podaniem nazw i/lub indeksów ATCP
  3. cenę Towaru na podstawie aktualnej oferty otrzymanej od ATCP
  4. miejsce, sposób i termin realizacji całego zamówienia albo – w przypadku, gdy Kupujący nie przewiduje jednego miejsca, sposobu i terminu realizacji zamówienia w odniesieniu do wszystkich Towarów objętych zamówieniem – oddzielnie miejsce, sposób i termin realizacji zamówienia w odniesieniu do poszczególnych Towarów objętych zamówieniem.
  w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
 6. Kupujący oświadcza i zapewnia, że zamówienia składane będą przez osoby upoważnione do reprezentowania Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub umocowane do kontaktów z ATCP na podstawie udzielonego im przez Kupującego pełnomocnictwa, a także ponosi w tym zakresie pełną odpowiedzialność.
 7. Zawarcie Umowy sprzedaży lub dostawy pomiędzy Stronami następuje z chwilą potwierdzenia zamówienia lub terminu dostawy przez ATCP i na warunkach określonych w potwierdzeniu zamówienia ATCP/potwierdzeniu terminu dostawy oraz wynikających z OWS.
 8. Towar zamówiony przez Kupującego, do odbioru z magazynu ATCP jest rezerwowany do daty realizacji zamówienia, wskazanej na potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli odbiór nie zostanie dokonany do określonej w potwierdzeniu zamówienia daty, ATCP zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego opłatą z tytułu magazynowania za okres liczony od daty realizacji wskazanej na potwierdzeniu zamówienia, do daty faktycznego odbioru Towaru z magazynu. Wysokość opłaty z tytułu magazynowania ustalona jest indywidualnie przez ATCP.
 9. Złożenie zamówienia na Towary sprowadzane lub wyprodukowane według specyfikacji lub na specjalne życzenie Kupującego, które nie są prezentowane w aktualnych katalogach ATCP, po potwierdzeniu tego zamówienia lub potwierdzeniu dostawy przez ATCP, nie może być cofnięte ani anulowane. Pozostałe postanowienia OWS stosuje się odpowiednio.
 10. Z zastrzeżeniem ustępu 9 powyżej, Kupujący za uprzednią zgodą ATCP, wyrażoną na piśmie lub w drodze korespondencji e-mail może anulować zamówienie. W takim przypadku ATCP ma prawo obciążyć Kupującego opłatą za anulowanie. Wysokość obciążenia Kupującego ustalona jest indywidualnie (wynika z opłat za anulowanie u poszczególnych dostawców/producentów) ceny sprzedaży brutto anulowanych Towarów. W przypadku poniesienia wyższych kosztów przez ATCP, ATCP jest uprawniona do obciążenia Kupującego kwotą równą całkowitemu kosztowi związanemu z anulowaniem zamówienia (w tym rzeczywistej szkody i utraconych korzyści).
 11. Kupujący za uprzednią zgodą ATCP wyrażoną w formie pisemnej lub korespondencji e-mail może zwrócić Towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zwrotu i wyrażenia zgody na zwrot ATCP przedstawi Kupującemu warunki na jakich zwrot może zostać zrealizowany. W takim przypadku ATCP ma prawo, po uznaniu zwrotu, do naliczenia opłat manipulacyjnych w wysokości maksymalnie 60% ceny sprzedaży brutto towaru za ponowne przyjęcie na stan. Zwrotowi podlegają Towary w stanie pierwotnym, tj. w stanie nienaruszonym w stosunku do stanu w jakim wydano je z magazynu ATCP. Towary pozbawione oryginalnego opakowania oraz Towary wyprodukowane lub dostosowane zgodnie ze specyfikacją Kupującego nie podlegają zwrotowi. Koszty dostawy oraz inne koszty transakcji nie podlegają zwrotowi. Wszelkie koszty towarzyszące zwrotowi Towaru ponosi Kupujący. ATCP wyklucza możliwość zwrotu Towaru poprzez przesyłkę za pobraniem. Możliwość zwrotu nie dotyczy Towarów, o których mowa w ust. 9 powyżej.
 12. ATCP nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu szkód lub wad produktu wykonanego przez Kupującego, z zastosowaniem Towarów dostarczonych przez ATCP.
 13. ATCP nie ponosi odpowiedzialności za możliwość i prawidłowość zastosowania Towarów w określonych rozwiązaniach i produktach Kupującego.
 14. ATCP nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za jakąkolwiek szkodę, utracone korzyści, utratę zysku, utratę możliwości użytkowania ani za jakiekolwiek inne szkody wynikające z niewykonania Umowy lub wykonania jej w sposób nienależyty. W szczególności ATCP nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie Umowy w przypadku, gdy producent Towarów odmówi lub zrezygnuje z jego wyprodukowania, dostawy czy też transportu. Powyższe wyłączenie nie dotyczy szkód wyrządzonych Kupującemu przez ATCP w sposób umyślny. W każdym przypadku górną granicę odpowiedzialności ATCP stanowi kwota równa cenie brutto Towaru będącego przedmiotem Umowy dotyczącej Towaru.
 15. Wszelkie informacje techniczne zawarte w materiałach reklamowych, katalogach, w broszurach, na stronie internetowej mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być podstawą do podnoszenia roszczeń wobec ATCP w przypadku wystąpienia rozbieżności ze stanem rzeczywistym.
 16. Wszystkie informacje, dane i materiały, w tym dokumenty ofertowe i projektowe, katalogi, broszury, teksty, charakterystyki, rysunki i ilustracje towarów stanowią własność intelektualną ATCP i jako takie objęte są ochroną oraz bez pisemnej zgody ATCP nie mogą być powielane ani udostępniane osobom trzecim.
 17. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane Kupującemu, w tym m.in. nazwy, logotypy, cenniki, a także kolorystyka i ich układ oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z ich treścią, należą do ATCP lub podmiotów, z którymi ATCP zawarła stosowne umowy i są chronione prawami autorskimi oraz prawem własności przemysłowej. W szczególności ani OWS, ani zawarta Umowa nie stanowią podstawy do przeniesienia praw lub udzielenia licencji w odniesieniu do patentów, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej i/lub przemysłowej, chyba że co innego wynika z ustaleń Stron dokonanych w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 18. Ze względu na ciągły postęp technologiczny, ATCP zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany w Towarach, w tym w konstrukcji Towarów i ich składzie.

§ 3. DOSTAWA

 1. Termin wysyłki określony jest przez ATCP w potwierdzeniu zamówienia złożonego Kupującemu. Terminy wysyłki mogą ulec zmianie w przypadku zdarzeń, za które ATCP nie ponosi odpowiedzialności. ATCP powiadomi Kupującego o zmianach terminu wysyłki.
 2. ATCP jest uprawnione do dostaw częściowych.
 3. Termin wysyłki uważa się za dotrzymany, jeżeli zgłoszenie gotowości do odbioru Towaru nastąpiło w umówionej dacie, pomimo tego, że faktyczny odbiór Towaru nastąpił w innym czasie.
 4. Wszelkie korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo wynikające z posiadania Towaru, w tym ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia, przechodzą na Kupującego z chwilą wydania Towaru tj. postawienia przez ATCP Towaru do odbioru (załadunku) lub powierzenia przez ATCP Towaru przewoźnikowi także, jeżeli dojdzie do opóźnienia Kupującego w odbiorze.
 5. Podpisana przez osobę upoważnioną do odbioru Towaru w imieniu Kupującego faktura lub Dokument Wydania stanowi jednocześnie potwierdzenie wydania Towaru Kupującemu.
 6. W przypadku, gdy dostarczony Towar nie odpowiada specyfikacji zamówienia (zgodność z zamówieniem, ilość i stan opakowania), Kupujący jest zobowiązany zgłosić ATCP rozbieżności drogą e-mailową w dniu dostawy. Po tym terminie Kupujący traci uprawnienie do zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń w tym zakresie. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie zgodności dostawy z zamówieniem. Koszty transportu Towaru, ubezpieczenia Towaru w czasie przewozu ponosi Kupujący, chyba że ATCP w ofercie określił inaczej.
 7. W przypadku odmowy przyjęcia Towaru, Kupujący ponosi wszelkie koszty transportu i składu, bez względu na swoje pozostałe zobowiązania wobec ATCP.
 8. ATCP nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu Towarów powstałe z przyczyn innych niż leżące po stronie ATCP, w tym wynikające z winy podmiotów trzecich, w szczególności: firm kurierskich i firm spedycyjnych, chyba że do opóźnienia doszło z winy umyślnej ATCP. O możliwym opóźnieniu w dostarczeniu Towarów ATCP poinformuje Kupującego. ATCP nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone po udostępnieniu Kupującemu towaru do odbioru (załadunku).
 9. Jeżeli w potwierdzeniu zamówienia nie podano inaczej, dostawy będą realizowane na zasadach EXW – Ex Works (Incoterms 2020) z magazynu ATCP. Oznacza to, ze ryzyko utraty, uszkodzenia lub kradzieży przechodzi na Klienta w momencie wydania towaru z magazynu ATCP. Jeżeli nie ustalono inaczej towary są przewożone na koszt i ryzyko Klienta.
 10. W przypadku dostaw EXW towar musi być odebrany w ciągu 1 tygodnia po dostarczeniu na magazyn ATCP. W przypadku przekroczenia tego terminu magazynujemy towar i zastrzegamy sobie prawo do obciążenia klienta co najmniej 0,5% kwoty faktury za magazynowaną dostawę za miesiąc lub jego część maksymalnie do 10% kwoty odpowiedniej faktury.
 11. Jeśli wysyłka opóźni się z powodu okoliczności, za które odpowiada klient, ryzyko przypadkowej utraty lub pogorszenia przechodzi na klienta od dnia gotowości do wysyłki. Również w takich przypadkach przechowujemy towar na koszt klienta i jesteśmy uprawnieni do obciążenia klienta kwotą w wysokości co najmniej 0,5% kwoty faktury za przechowywaną dostawę za miesiąc lub jego część maksymalnie do 10% kwoty odpowiedniej faktury. Na życzenie klienta i na jego koszt ubezpieczamy towar od zwykłego ryzyka.
 12. Opakowanie i sposób wysyłki wybieramy według własnego uznania. Klient jest zobowiązany do natychmiastowej kontroli dostarczonego towaru i natychmiastowego zgłoszenia rozpoznawalnych szkód transportowych przewoźnikowi na miejscu w dniu otrzymania przesyłki, w formie pisemnej i ze zdjęciami. Jeśli klient tego nie uczyni, towar uznaje się za przyjęty z uwzględnieniem rozpoznawalnych szkód transportowych.

§ 4. CENA I PŁATNOŚĆ

 1. Cena Towaru wskazana jest w potwierdzeniu zamówienia.
 2. Ceny podawane przez ATCP są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących.
 3. Jeżeli nie postanowiono inaczej, cena brutto za towar (tj. cena netto powiększona o należny podatek od towarów i usług), płatna jest w złotych polskich zgodnie z wystawioną przez ATCP fakturą.
 4. W przypadku odstępstw od OWS lub usług dodatkowych, ATCP zastrzega sobie prawo do odpowiedniego dostosowania ceny.
 5. ATCP nie ponosi żadnych kosztów z tytułu wymiany waluty przez Kupującego.
 6. Podstawą rozliczenia należności z tytułu sprzedaży są faktury VAT, wystawiane przez ATCP w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
 7. Wszelkie rozliczenia powinny być realizowane za pośrednictwem przelewów bankowych. Za datę płatności uznaje się dzień zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym ATCP, podanym na fakturze.
 8. Kupujący nie jest uprawniony do wstrzymywania lub odraczania płatności za Towar powołując się na gwarancję lub jakiekolwiek inne warunki uprzednio niezaakceptowane przez ATCP.
 9. W przypadku przekroczenia terminu płatności Kupujący będący przedsiębiorcą zobowiązuje się do zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokości wskazanej w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 ze zm.), liczonych od dnia następującego po dniu zapłaty wskazanym w fakturze do dnia rzeczywistej zapłaty. ATCP zalicza najbliższą kwotę wpłaconą przez Kupującego w pierwszej kolejności na poczet wymagalnych odsetek, a następnie na poczet najdawniej wymaganej należności. Niezależnie od zdania poprzedzającego, ATCP według własnego wyboru może przychylić się do wskazań Kupującego w zakresie zaksięgowania wpłaconej kwoty.
 10. W przypadku, gdy zapłata została uiszczona w części, dalsze odsetki nalicza się od kwoty pozostałej do uiszczenia
 11. ATCP zastrzega sobie prawo wstrzymania się dostawą Towarów, z wykonaniem niezrealizowanych zamówień i z potwierdzaniem nowych zamówień w przypadku opóźnienia w zapłacie przez Kupującego jakichkolwiek należności na rzecz ATCP lub w przypadku przekroczenia przez niego uzgodnionego indywidualnie limitu kredytowego (o ile został przyznany), aż do momentu, w którym wszystkie zaległe płatności wraz z odsetkami należnymi ATCP zostaną zapłacone.
 12. Jeżeli nie postawiono inaczej, wyłączone jest prawo Kupującego do dokonywania jakichkolwiek potrąceń z zapłaty za Towar.
 13. ATCP może odstąpić od Umowy sprzedaży lub dostawy (lub innej, do której zastosowanie mają OWS), gdy Kupujący zalega z płatnością (w całości lub w części) i gdy pomimo wyznaczenia Kupującemu dodatkowego 7-dniowego terminu do zapłaty należności od dnia doręczenia Kupującemu wezwania do zapłaty, zapłata nie zostanie dokonana. ATCP może wykonać powyższe uprawnienie do odstąpienia od Umowy w terminie 120 dni od dnia upływu terminu Kupującemu do zapłaty należności wskazanego w ww. wezwaniu do zapłaty.

§ 5. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

 1. ATCP zastrzega sobie prawo własności Towaru będącego przedmiotem Umowy do czasu uiszczenia za niego całkowitej ceny sprzedaży brutto.
 2. W przypadku zalegania przez Kupującego z zapłatą za Towar, Kupujący jest zobowiązany na żądanie ATCP, niezwłocznie wydać ATCP dostarczony Towar w całości.
 3. Prawo własności i związane z nim uprawnienie do żądania wydania Towaru, nie wyłącza prawa dochodzenia przez ATCP roszczeń z tytułu poniesionej szkody, w tym także roszczeń z tytułu utraconych korzyści, w tym zapłaty odpowiedniego wynagrodzenia za zużycie lub uszkodzenie Towaru.
 4. W przypadku zgłoszenia Kupującemu przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do towaru będącego własnością ATCP, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym ATCP oraz podjąć wszelkie działania mające na celu ochronę praw ATCP. W przypadku zaniedbania ww. obowiązku Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec ATCP.
 5. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub egzekucyjnego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć Towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz ATCP.

§ 6. GWARANCJA

 1. ATCP udziela gwarancji na Towary. Okres gwarancji wynika z okresu Gwarancji jaki został udzielony przez producenta Towaru, liczony od dnia wydania Towaru Kupującemu lub przewoźnikowi. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.
 2. Podstawą do rozpatrywania roszczenia gwarancyjnego przez ATCP jest zawarta Umowa sprzedaży, potwierdzenie zapłaty za Towar oraz OWS.
 3. Odpowiedzialność ATCP z tytułu gwarancji dotyczy wyłącznie istotnych wad fizycznych powstałych z przyczyn tkwiących w przedmiocie sprzedaży (Towarze) w momencie jego wydania.
 4. Gwarancja dotyczy nieprawidłowego działania Towaru i/lub działania Towaru niezgodnego z jego przeznaczeniem, w szczególności wad powstałych wskutek wadliwej konstrukcji, zastosowania niewłaściwych materiałów i/lub niewłaściwego wykonania. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych wskutek:
  1. niewłaściwego zastosowania, użytkowania, obsługi, transportu, składowania,
  2. nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie,
  3. działania czynników zewnętrznych, jak np. chemicznych, elektrycznych lub atmosferycznych, na które ATCP nie ma wpływu,
  4. obsługi lub użytkowania Towaru niezgodnie z instrukcją obsługi lub innymi informacjami zamieszczonymi w dokumentacji dotyczącej przedmiotu roszczenia,
  5. użytkowania poza zakresem dopuszczalnych parametrów użytkowych opisanych w dokumentacji dla danego towaru lub użytkowania w sposób sprzeczny z ogólnie przyjętą wiedzą/praktyką inżynierską,
  6. normalnego zużycia Towaru wynikającego z warunków pracy,
  7. przekroczenia określonej w dokumentacji ATCP żywotności Towaru,
  8. modyfikacji Towarów dokonywanych przez Kupującego lub osoby trzecie.
 5. Kupujący jest zobowiązany do ilościowego i jakościowego sprawdzenia Towaru oraz jego opakowania z chwilą jego wydania. Wszelkie widoczne nieprawidłowości, w tym dostarczenie Towaru innego niż Towar określony przez Kupującego w zamówieniu oraz w ilości innej niż określona w zamówieniu, a także uszkodzenia opakowań, jak również niezgodność rzeczywiście wydanego Towaru z listem przewozowym lub innym dokumentem potwierdzającym wydanie Towaru powinny być zgłoszone ATCP w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych od daty wydania Towaru w drodze korespondencji e-mail. W razie braku zgłoszenia w terminie i formie wskazanych w zdaniu poprzednim, Kupujący traci uprawnienie do powoływania się w jakimkolwiek celu na nieprawidłowości wskazane w niniejszym ustępie.
 6. W odniesieniu do wad istotnych, innych niż wskazane w ustępie powyżej, Kupujący zobowiązany jest zbadać Towar i powiadomić ATCP o wykrytych wadach w terminie 5 (pięciu) dni kalendarzowych od daty ich wykrycia. W przypadku niezachowania powyższych terminów Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji.
 7. ATCP zobowiązuje się rozpocząć proces rozpatrywania roszczenia gwarancyjnego w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Kupującego zgłoszenia reklamacyjnego.
 8. Odpowiedzialność ATCP z tytułu gwarancji dotyczy obowiązku naprawy lub wymiany, przy czym wybór w tym względzie należy do ATCP. W przypadku wymiany, okres gwarancji w stosunku do wymienionych Towarów biegnie na nowo i wynosi 12 miesięcy od dnia wymiany Towaru zaś w przypadku naprawy Towarów okres gwarancji wydłuża się odpowiednio o czas trwania naprawy Towaru.
 9. Kupujący zobowiązany jest do umożliwienia ATCP przeprowadzenia oględzin Towaru, w tym także poprzez dostarczenie – na żądanie ATCP – Towaru do miejsca wskazanego przez ATCP. Ponadto, w przypadku, w którym niemożliwe jest rozpatrzenie roszczenia gwarancyjnego jedynie na podstawie stanu dostarczonego Towaru, Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia ATCP dostępu do miejsca montażu towaru objętego postępowaniem gwarancyjnym. Kupujący zobowiązany jest również do zapewnienia środków bezpieczeństwa oraz wsparcia osób upoważnionych przez ATCP w celu przeprowadzenia czynności gwarancyjnych w miejscu montażu Towaru. Decyzja o konieczności przeprowadzenia czynności w miejscu montażu podjęta zostanie przez ATCP w toku postępowania gwarancyjnego.
 10. Koszt związany z dostarczeniem Towaru do miejsca wskazanego przez ATCP ponosi Kupujący.
 11. W przypadku wymiany lub naprawy Towaru przez ATCP w związku z uwzględnieniem roszczenia gwarancyjnego, koszty dostarczenia Towaru do Kupującego ponosi ATCP.
 12. W przypadku odmowy uwzględnienia roszczenia gwarancyjnego przez ATCP, koszty transportu Towaru podlegającego postępowaniu gwarancyjnemu do siedziby Kupującego lub miejsca przez niego wskazanego ponosi Kupujący.
 13. Towary lub ich elementy podlegające wymianie w toku postępowania gwarancyjnego przechodzą na własność ATCP.
 14. W przypadku, w którym roszczenie gwarancyjne jest nieuzasadniona technicznie, a co za tym idzie, zostaje rozpatrzone ze skutkiem negatywnym, Towar jest zwracany Kupującemu.
 15. ATCP dołoży starań, aby zakończyć postępowanie gwarancyjne w ciągu 90 dni roboczych od momentu dostarczenia Towaru będącego przedmiotem postępowania gwarancyjnego do miejsca wskazanego przez ATCP. Postępowanie gwarancyjne zostaje zakończone w dniu doręczenia Kupującemu decyzji.
 16. Odpowiedzialność ATCP z tytułu gwarancji jest wyłączona, jeżeli naprawa lub wymiana Towaru została dokonana przez Kupującego lub nieupoważnione osoby trzecie.
 17. Ingerencja w Towar, jego rozmontowanie lub jakiekolwiek inne działanie nieprzewidziane w dokumentacji Towaru lub ogólnie przyjętej wiedzy/praktyki inżynierskiej wyłącza odpowiedzialność ATCP z tytułu gwarancji.
 18. ATCP może podjąć się także świadczenia serwisowych usług pogwarancyjnych na odrębnie uzgodnionych zasadach.
 19. Odpowiedzialność ATCP z tytułu rękojmi za towar w rozumieniu art. 556 i nast. kodeksu cywilnego jest wyłączona
 20. Kupujący jest zobowiązany do przeniesienia warunków gwarancji oraz zasad dotyczących rękojmi wskazanych w OWS na dalszych kupujących.
 21. Zgłoszenie roszczenia gwarancyjnego nie zwalnia Kupującego z przestrzegania OWS.
 22. Złożenie zgłoszenia dotyczącego wad Towarów nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty pełnej ceny za Towar będący przedmiotem zgłoszenia.
 23. O ile Strony nie postanowiły inaczej odpowiedzialność ATCP za wady ograniczona jest do wartości wadliwego Towaru.

§ 7. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest ATCP Sp. z o.o., ul Legionów 243a, 43-502 Czechowice – Dziedzice (dalej: „Administratorem danych”).
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży towarów, w tym na potrzeby związane z jej rozliczeniem finansowym, a także w celach kontaktowych i reklamacyjnych. Dane przetwarzane będą w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora danych.
 3. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonywania Umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przez okres ogólnych biegów terminów przedawnienia roszczeń. Dane przetwarzane dla celów rozliczeń będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku obrotowego, w którym wystawiono ostatni dokument księgowy z tytułu realizacji Umowy.
 4. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora danych, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Administratora danych na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
 5. Kupujący posiada prawo:
  • żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
  • przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia Umowy.

§ 8. STATUS PRZEDSIĘBIORCY

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1649) informujemy, że ATCP Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach 43-502, przy ul. Legionów 243a, posiada status średniego przedsiębiorcy, w rozumieniu Załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (DZ. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r. ze zm.).

§ 9. WSPÓŁDZIAŁANIE STRON/ SIŁA WYŻSZA

 1. Strony zobowiązują się do współdziałania w celu prawidłowego wykonywania Umów sprzedaży lub dostaw. ATCP nie ponosi negatywnych skutków wynikających z braku współdziałania Kupującego. W szczególności, przekroczenia terminów powstałe wskutek braku współdziałania Kupującego nie stanowią podstawy do jakiejkolwiek odpowiedzialności ATCP, w tym z tytułu nienależytego wykonania Umowy.
 2. ATCP nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie zobowiązań wynikających z zawartych Umów sprzedaży i dostaw, jeśli wynika to z wystąpienia siły wyższej.
 3. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, zewnętrzne w stosunku do Stron, którego wystąpieniu i skutkom żadna ze Stron nie mogła zapobiec, o ile zdarzenie to wpływa na wykonywanie Umów sprzedaży lub dostaw. Pod warunkiem spełnienia niniejszej definicji do zdarzeń siły wyższej Strony zaliczają w szczególności: (1) nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego, takie jak: wojna, stan wyjątkowy, inne działania zbrojne, inwazje, terroryzm, wystąpienie promieniowania radioaktywnego; (2) klęski żywiołowe, takie jak: trzęsienie ziemi, powódź lub inne ogłoszone w kraju klęski żywiołowe; (3) inne zdarzenia nadzwyczajne skutkujące wprowadzeniem szczególnych obostrzeń oraz ograniczeń i zakazów ograniczających lub uniemożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej.
 4. Każda ze Stron powinna czynić starania w celu zmniejszenia strat i szkód, jakie mogą powstać w wyniku zaistnienia siły wyższej
 5. ATCP poinformuje Kupującego w formie dokumentowej o wystąpieniu siły wyższej oraz przedstawi wyjaśnienia, że siła wyższa ma wpływ na wykonanie obowiązków ATCP. Jeśli w ocenie ATCP, z uwagi na wystąpienie siły wyższej, jest to uzasadnione, Strony są zobowiązane do podjęcia negocjacji i ustalenia zmian zawartej Umowy sprzedaży lub dostawy, uwzględniających szczególne okoliczności związane z wystąpieniem siły wyższej.
 6. W przypadku wystąpienia siły wyższej ATCP przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej Umowy w całości lub w części. Prawo odstąpienia od Umowy może być wykonane przez ATCP w terminie pięciu lat od dnia zawarcia Umowy sprzedaży lub dostawy.

§ 10. OBOWIĄZEK POUFNOŚCI / TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

 1. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji programowych, technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych ATCP oraz innych informacji posiadających wartość gospodarczą, które jako całość lub
 2. w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane ani powszechnie dostępne, co do których ATCP podjął działania w celu utrzymania ich w poufności (tajemnica przedsiębiorstwa), uzyskanych w związku z wykonywaniem Umów sprzedaży lub dostaw, a także przy okazji ich wykonywania (dalej: „Informacje Poufne”). Powyższy obowiązek dotyczy również tajemnicy przedsiębiorstwa klientów, dostawców i kontrahentów ATCP. Obowiązek poufności obejmuje również postanowienia Umów zawarty pomiędzy Stronami.
 3. Udostępnienie Informacji Poufnych w jakikolwiek sposób osobom trzecim wymaga uprzedniej zgody ATCP wyrażonej w formie dokumentowej pod rygorem nieważności.
 4. Kupujący zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności celem zabezpieczenia wszelkich nośników, na których zostały zapisane jakiekolwiek informacje stanowiące Informacje Poufne przed zagubieniem, kradzieżą lub wejściem w ich posiadanie przez osobę trzecią. Wykonywanie kopii lub reprodukcji nośników zawierających Informacje Poufne możliwe jest wyłącznie na potrzeby współpracy Stron w związku z wykonaniem Umowy. Wszelkie wykonane kopie będą stanowiły własność ATCP i będą mu zwrócone w terminie 7 (siedem) dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. Na żądanie ATCP Kupujący zwróci lub zniszczy wszelkie dokumenty, nośniki lub notatki dotyczące Informacji poufnych lub na których te informacje zostały zapisane
 5. Informacje Poufne mogą być wykorzystywane wyłącznie w trakcie trwania zawartej Umowy, wyłącznie w celu prawidłowego wykonania Umowy i jedynie w zakresie niezbędnym do jej wykonania.
 6. Kupujący ma prawo do ujawniania Informacji Poufnych jedynie tym swoim pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć do nich dostęp w celu realizacji zawartej Umowy, pod warunkiem, że te osoby zostaną poinformowane o tym, że dane informacje są poufne i podlegają ochronie oraz że zanim udostępni im Informacje Poufne, podpiszą zobowiązanie do zachowania ich w poufności. Kupujący odpowiada za naruszenie obowiązku poufności przez osoby, o których mowa w niniejszym ustępie, jak za własne działania.
 7. Kupujący jest zwolniony z obowiązku zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, jeżeli obowiązek ich ujawnienia organom państwowym, organom administracji publicznej lub innym upoważnionym podmiotom będzie wynikać z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W każdym takim przypadku Kupujący zobowiązany będzie do natychmiastowego poinformowania ATCP o obowiązku ujawnienia Informacji Poufnych, chyba że takiemu poinformowaniu sprzeciwiałyby się obowiązujące przepisy prawa, oraz ujawnienia Informacji Poufnych tylko w takiej części, jaka jest wymagana przez prawo powszechnie obowiązujące.
 8. W razie uzyskania informacji przez Kupującego, że nastąpiło ujawnienie Informacji Poufnych w sposób niezgodny z postanowieniami OWS, Kupujący obowiązany jest do niezwłocznego poinformowania ATCP o tym fakcie oraz do podjęcia wszelkich pozostających w granicach możliwości działań oraz pełnej współpracy z ATCP w celu ograniczenia
 9. i usunięcia skutków tego faktu
 10. Kupujący zobowiązany jest do naprawienia, zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami OWS, szkody jaką ATCP poniesie wskutek naruszenia obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie. Szkoda ATCP obejmuje rzeczywiste straty i utracone korzyści. Wskazana odpowiedzialność jest odpowiedzialnością gwarancyjną, co oznacza, że jedyną przesłanką odpowiedzialności Kupującego jest sam fakt naruszenia oraz powstanie w związku z tym szkody, odpowiedzialność ta jest niezależna od wystąpienia lub braku wystąpienia winy oraz od tego czy Kupujący miał wiedzę lub mógł powziąć wiedzę, że dopuścił się naruszenia.
 11. Obowiązek poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie, obowiązujące w okresie wykonywania zawartych Umów, a także w okresie 20 lat od jej wykonania.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Korespondencja dwukrotnie awizowana i nieodebrana w terminie uważana jest za skutecznie doręczoną z upływem terminu awizacji lub doręczenia jej osobiście lub też przesyłką kurierską na adres podany przez ATCP Kupującemu w Umowie. Korespondencja e-mailowa uważana jest za doręczoną następnego dnia roboczego po wysłaniu wiadomości e-mail na adres e-mail podany ATCP przez Kupującego.
 2. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania ATCP o zmianie danych adresowych podanych ATCP, w szczególności adresu korespondencyjnego oraz adresu e-mail. W przypadku braku poinformowania o zmianie danych teleadresowych, korespondencję doręczoną zgodnie z ostatnimi danymi teleadresowymi znanymi ATCP uznaje się za skutecznie doręczoną odpowiednio z upływem terminu awizacji / następnego dnia roboczego po wysłaniu wiadomości e-mail. ATCP nie ponosi odpowiedzialności za kierowanie korespondencji na niewłaściwy adres, jeśli nie została poinformowana o jego zmianie.
 3. Wszystkie zmiany i uzupełnienia OWS oraz Umów zawartych w oparciu o OWS wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
 4. Prawem właściwym dla OWS i Umów opartych na OWS jest wyłącznie prawo polskie.
 5. W kwestiach nie unormowanych postanowieniami OWS stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
 6. W przypadku sporządzenia OWS lub Umów na nich opartych w języku polskim i obcym, wersję rozstrzygającą ma wersja polska.
 7. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień OWS nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.
 8. OWS wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 roku.
 9. Wszelkie spory powstałe na tle OWS oraz Umów na nich opartych rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla adresu siedziby ATCP.
 10. Niniejsze OWS zostały podane do wiadomości Kupującego przed zawarciem Umowy. Strony wyrażają zgodę na włączenie warunków do treści zawartej Umowy.

KONIEC